ประชุมแผนแม่บทสภาคณาจารย์ 9 มทร. 15 – 17 ก.ค. 58

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประธานสภาคณาจารย์ฯ จาก มทร. อีก 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพิจารณาจัดทำแผนแม่บท และทิศทางของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มทร. ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยร่วมกัน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ ปรินเซส บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง และได้รับเกียรติจาก รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน รองอธิการบดี มทร. อีสาน เป็นวิทยากร

Continue reading »

สภาคณาจารย์เสนอมหาวิทยาลัยงดหัก 0.1 %

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 23 ในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติให้มีการเสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย 2 ประเด็น ได้แก่การงดหักเงินจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 0.1 และการแต่งตั้งผู้บริหารที่มิได้เป์นข้าราชการประจำ

Continue reading »

สภาคณาจารย์ มทร. ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพประชุม ปคมทร.

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ บางแสน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จึงขอเรียนเชิญประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว แห่งละ 6 ท่าน

Continue reading »

ประชุมวิชาการประจำปี 2558 “สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร”

11009185_1633549590200186_3967083996802227587_o

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง สวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม AR203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Continue reading »

สัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา โดยขอเชิญบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ

Continue reading »

Older posts «