เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 8 ธ.ค. 59

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 29 ท่าน แต่ที่ประชาคมจะมีส่วนร่วมในการเลือกนั้นจะมีเพียง 6 ท่านเท่านั้น คือกรรมการจากคณาจารย์และข้าราชการที่จะเลือกกันวันที่ 8 นี้

Continue reading »

สัมมนาระดมความคิดเห็นของประชาคม

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ธัญบุรี จะจัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของประชุาคม  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท เขาใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสภาฯ ชุดที่ 4 ซึ่งจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำเนินงานในปี 2560 – 2562

Continue reading »

เงินเพิ่ม 8 % คืออะไรและจะได้เมื่อไร

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนแก่ข้าราชการครูสายผู้สอน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งเป็นสายผู้สอนเช่นเดียวกัน กลับไม่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน ทำให้เงินเดือนข้าราชการครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

Continue reading »

สภาคณาจารย์ฯ ยินยอมให้หักเงิน 0.1 %

ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน มีความเห็นสรุปยินยอมให้มหาวิทยาลัย หักเงินจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งหมด ร้อยละ 0.1 เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยให้มีคณะกรรมการจากสภาคณาจารย์เข้าร่วมการพิจารณาทุกครั้ง

Continue reading »

เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมาย ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้

Continue reading »

Older posts «