เชิญสัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา โดยขอเชิญบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ

Continue reading »

สัมมนายุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน

สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำให้ได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการนี้สภาคณาจารย์ฯ จึงมีความประสงค์จะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวาระเร่งด่วน 4 ด้าน ในการนี้สภาฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนากับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น พัทยา

Continue reading »

หนึ่งปีสภาคณาจารย์รุ่น 3 กับภารกิจที่ต้องสานต่อ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 นั้น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ ชุดปัจจุบันนี้ เป็นชุดที่ 3 ตั้งแต่มีการจัดตั้งสภาคณาจารย์ฯ ขึ้น ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 22

บัดนี้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 3 ได้ล่วงเลยมาครบ 1 ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันครบรอบการประกาศผลการเลือกตั้ง

Continue reading »

เลือกตั้ง (ซ่อม) กรรมการสภาคณาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณะ และประเภททั่วไป (สายผู้สอน) จำนวน 4 ราย แทนจำนวนกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการรายเดิมได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามข้อ 7 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549

Continue reading »

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557

Screenshot 2014-06-15 13.08.49

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญคณาจารย์ (ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ) และข้าราชการสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ของสภาคณาจารย์ฯ ประจำปี 2557 เรื่อง ”การพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและระบบการวิจัย”

ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการประชุม

08.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยอธิการบดี 09.00 น. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี โดยรองอธิการบดี ดร. วิชัย พยัคฆโส 10.00 น. การอภิปรายกลุ่มแนวทางในการขอกำหนดตำแหน่งของสายวิชาการและสายสนับสนุน (ผศ.ดร. สุทธิพร บุญส่ง, ผอ. กบค., ผู้แทน กบค, ผศ. เมธา ศิริกูล, ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย) 12.00 …

Continue reading »

Older posts «