ประชุมวิชาการประจำปี 2558 “สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร”

11009185_1633549590200186_3967083996802227587_o

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง สวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม AR203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Continue reading »

สัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา โดยขอเชิญบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ

Continue reading »

สัมมนายุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน

สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำให้ได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการนี้สภาคณาจารย์ฯ จึงมีความประสงค์จะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวาระเร่งด่วน 4 ด้าน ในการนี้สภาฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนากับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น พัทยา

Continue reading »

หนึ่งปีสภาคณาจารย์รุ่น 3 กับภารกิจที่ต้องสานต่อ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 นั้น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ ชุดปัจจุบันนี้ เป็นชุดที่ 3 ตั้งแต่มีการจัดตั้งสภาคณาจารย์ฯ ขึ้น ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 22

บัดนี้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 3 ได้ล่วงเลยมาครบ 1 ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันครบรอบการประกาศผลการเลือกตั้ง

Continue reading »

เลือกตั้ง (ซ่อม) กรรมการสภาคณาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณะ และประเภททั่วไป (สายผู้สอน) จำนวน 4 ราย แทนจำนวนกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการรายเดิมได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามข้อ 7 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549

Continue reading »

Older posts «