เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมาย ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้

Continue reading »

สภาคณาจารย์จัดการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 4/2559

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ครั้่งที่ 4/2559″ ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading »

มทร.ธัญบุรียังหัก 0.1 % แม้คดีถึงที่สุด

Lamerd_court01

ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ศรีวิชัย ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ว่าอธิการบดี มทร. ศรีวิชัย ได้ออกประกาศ มทร. ศรีวิชัย ให้หักวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในอัตราร้อยละ 0.1 เพื่อให้อธิการบดีใช้จัดสรรตามดุลพินิจของอธิการบดีนั้น บัดนี้ศาลปกครองได้เพิกถอนประกาศดังกล่าวและคดีถึงที่สุดแล้ว คดีนี้จะมีผลกับ มทร. อื่นๆ อย่างไร

Continue reading »

ประชุมแผนแม่บทสภาคณาจารย์ 9 มทร. 15 – 17 ก.ค. 58

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประธานสภาคณาจารย์ฯ จาก มทร. อีก 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพิจารณาจัดทำแผนแม่บท และทิศทางของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มทร. ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยร่วมกัน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ ปรินเซส บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง และได้รับเกียรติจาก รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน รองอธิการบดี มทร. อีสาน เป็นวิทยากร

Continue reading »

สภาคณาจารย์เสนอมหาวิทยาลัยงดหัก 0.1 %

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 23 ในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติให้มีการเสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย 2 ประเด็น ได้แก่การงดหักเงินจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 0.1 และการแต่งตั้งผู้บริหารที่มิได้เป์นข้าราชการประจำ

Continue reading »

Older posts «