สภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมแถลงการณ์ที่รัฐสภา ในนามที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

ผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์นิกร แสงงาน รวมทั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมแถลงการณ์ที่รัฐสภา ในนามที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) โดยมีประเด็นแถลงการณ์ของ ทปสท. ดังนี้

1. ที่ผ่านมา เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯมีบทบาทอย่างสูงในการบรรเทาสถานการณ์ชุมนุมที่กระทบสถาบันพระมหากษัตริย์ในกลุ่มราชภัฏราชมงคล เนื่องจากใกล้ชิดกับนักศึกษา

2.ยืนยันการมีสถาบันพระมหากษัตริย์คู่กับสังคมไทย ทุกองคาพยพได้ร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยกันตลอดมา

3.ขอให้ไม่มีการรัฐประหาร อันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

4.ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายและเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

นายเชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และ ผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ วุฒิสภา  แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท​ซี.เค.เพลท สตีล จำกัด

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี สมัยที่ 5 ครั้งที่ 6/2563

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี สมัยที่ 5 ครั้งที่ 6/2563

Load more