สภาคณาจารย์เสนอมหาวิทยาลัยงดหัก 0.1 %

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 23 ในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติให้มีการเสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย 2 ประเด็น ได้แก่การงดหักเงินจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 0.1 และการแต่งตั้งผู้บริหารที่มิได้เป์นข้าราชการประจำ

Continue reading »

ขอเชิญสภาคณาจารย์ มทร. ทุกแห่งร่วมประชุม ปคมทร.

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ บางแสน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จึงขอเรียนเชิญประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว แห่งละ 6 ท่าน

Continue reading »

ประชุมวิชาการประจำปี 2558 “สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร”

11009185_1633549590200186_3967083996802227587_o

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง สวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม AR203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Continue reading »

สัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา โดยขอเชิญบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ

Continue reading »

สัมมนายุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน

สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำให้ได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการนี้สภาคณาจารย์ฯ จึงมีความประสงค์จะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวาระเร่งด่วน 4 ด้าน ในการนี้สภาฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนากับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น พัทยา

Continue reading »

Older posts «