สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่องสวัสดิภาพและการพัฒนาบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในหัวข้อเรื่อง “สวัสดิภาพและการพัฒนาบุคลากร” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

senate_31may59

cufst2

สภาคณาจารย์จัดการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 4/2559

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ครั้่งที่ 4/2559″ ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

Lamerd_court01

มทร.ธัญบุรียังหัก 0.1 % แม้คดีถึงที่สุด

ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ศรีวิชัย ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ว่าอธิการบดี มทร. ศรีวิชัย ได้ออกประกาศ มทร. ศรีวิชัย ให้หักวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในอัตราร้อยละ 0.1 เพื่อให้อธิการบดีใช้จัดสรรตามดุลพินิจของอธิการบดีนั้น บัดนี้ศาลปกครองได้เพิกถอนประกาศดังกล่าวและคดีถึงที่สุดแล้ว คดีนี้จะมีผลกับ มทร. อื่นๆ อย่างไร

Read more