Category: ประชาสัมพันธ์

กำหนดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) แล้ว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

Continue reading

สภาคณาจารย์เสนอมหาวิทยาลัยงดหัก 0.1 %

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 23 ในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติให้มีการเสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย 2 ประเด็น ได้แก่การงดหักเงินจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 0.1 และการแต่งตั้งผู้บริหารที่มิได้เป์นข้าราชการประจำ

Continue reading

สัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา โดยขอเชิญบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ

Continue reading

เลือกตั้ง (ซ่อม) กรรมการสภาคณาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณะ และประเภททั่วไป (สายผู้สอน) จำนวน 4 ราย แทนจำนวนกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการรายเดิมได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามข้อ 7 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549

Continue reading

Load more