ข่าวกิจกรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

22 July 2020

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – ปอมท.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
21 June 2017

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560

##สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง “ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
25 December 2016

ผลงานสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 3

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 23 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการไว้ 4 ประการ ซึ่งมีใจความโดยสรุปคือ 1) ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 2) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 4) รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร บัดนี้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 3 (2557 – 2559) ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว จึงขอรายงานผลกิจกรรมที่ดำเนินงานในรอบ 3 […]
22 December 2016

แนวทางพัฒนาบทบาทสภาคณาจารย์ฯ

ผลจากการรับฟังข้อคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาบทบาทภารกิจ เพื่อการขับเคลื่อนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 4 รวมทั้งกรรมการชุดต่อๆ ไป สามารถนำไปพิจารณาในการดำเนินงานได้