July 2020 archive

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – ปอมท.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา