ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี