การเปิดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1

การเปิดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็รช ที่ได้รับเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี