ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี สมัยที่ 5 ครั้งที่ 6/2563