ศึกษาดูงานเชียงราย-เชียงใหม่
9 March 2014
ประชุมวิชาการประจำปี 2557
15 June 2014

ตำแหน่งคณะกรรมการว่างลง

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้รับตำแหน่งด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้

  1. รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  2. ผศ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง รับตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  3. รศ.ดร.คำรณ  สิระธนกุล รับตำแหน่ง รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  4. ผศ.ดร.วันชัย     ทรัพย์สิงห์ รับตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 4 ท่าน และบัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้แจ้งให้ทราบกำหนดการเลือกตั้งต่อไป

Comments are closed.