เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์จัดการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 4/2559
23 April 2016
สภาคณาจารย์ฯ ยินยอมให้หักเงิน 0.1 %
11 November 2016

เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมาย ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดใหม่ ในวันที่ 27 กันยายน 2559

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

แต่เนื่องจากได้มีคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ว่าข้อบังคัญของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการนั้น ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เนื่องจาก ตาม พรบ. ดังกล่าว คำว่า “สภาคณาจารย์และข้าราชการ” นั้น กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากบุคลากรสองกลุ่ม คือ “คณาจารย์” และ “ข้าราชการ”

สำหรับ “คณาจารย์” สามารถมาจากทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

แต่ “ข้าราชการ” หมายถึงข้าราชการสายสนับสนุน ซึ่งไม่รวมถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน !!

ดังนั้น หากดำเนินการเลือกตั้งต่อไป โดยใช้ข้อบังคับเดิม ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการสมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็จะทำให้ขัดต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัย กำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ และในขณะเดียวกัน ก็ให้ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและเตรียมดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติเสียใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้วย

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดังนั้น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคนหนึ่ง คือ ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย จึงได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ ต่อมาคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงมีประกาศยกเลิกการเลือกตั้งดังกล่าวออกไปก่อน

หนังสือถึงประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

ประกาศยกเลิกการเลือกตั้ง

แล้วจะอย่างไรต่อไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ชุดปัจจุบัน จึงยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

และก่อนจะเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ได้ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ในคำนิยามของ “ข้าราชการ” ที่ไม่รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ ร่างข้อบังคับดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนของระบบกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2559 นี้ มีกรรมการสภาคณาจารย์ฯ สองท่าน เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ท่านประธานฯ อ. จงกล สุภารัตน์ และ ผศ. บดินทร์ชาติ สุขบท ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

ในวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 นี้ จึงจะมีการเลือกตั้งประธาน และเลขาธิการ คนใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ ไม่หยุดชะงักลง

Comments are closed.