เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมาย ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดใหม่ ในวันที่ 27 กันยายน 2559

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

แต่เนื่องจากได้มีคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ว่าข้อบังคัญของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการนั้น ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เนื่องจาก ตาม พรบ. ดังกล่าว คำว่า “สภาคณาจารย์และข้าราชการ” นั้น กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากบุคลากรสองกลุ่ม คือ “คณาจารย์” และ “ข้าราชการ”

สำหรับ “คณาจารย์” สามารถมาจากทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

แต่ “ข้าราชการ” หมายถึงข้าราชการสายสนับสนุน ซึ่งไม่รวมถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน !!

ดังนั้น หากดำเนินการเลือกตั้งต่อไป โดยใช้ข้อบังคับเดิม ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการสมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็จะทำให้ขัดต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัย กำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ และในขณะเดียวกัน ก็ให้ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและเตรียมดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติเสียใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้วย

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดังนั้น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคนหนึ่ง คือ ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย จึงได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ ต่อมาคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงมีประกาศยกเลิกการเลือกตั้งดังกล่าวออกไปก่อน

หนังสือถึงประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

ประกาศยกเลิกการเลือกตั้ง

แล้วจะอย่างไรต่อไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ชุดปัจจุบัน จึงยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

และก่อนจะเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ได้ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ในคำนิยามของ “ข้าราชการ” ที่ไม่รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ ร่างข้อบังคับดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนของระบบกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2559 นี้ มีกรรมการสภาคณาจารย์ฯ สองท่าน เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ท่านประธานฯ อ. จงกล สุภารัตน์ และ ผศ. บดินทร์ชาติ สุขบท ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

ในวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 นี้ จึงจะมีการเลือกตั้งประธาน และเลขาธิการ คนใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ ไม่หยุดชะงักลง