สภาคณาจารย์ฯ ยินยอมให้หักเงิน 0.1 %

เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ
30 September 2016
เงินเพิ่ม 8 % คืออะไรและจะได้เมื่อไร
17 November 2016

สภาคณาจารย์ฯ ยินยอมให้หักเงิน 0.1 %

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้หักเงินจากวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ จำนวนร้อยละ 0.1 ของวงเงินทั้งหมด เพื่อนำไปจัดสรรเพิ่มเติมให้กับบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554

0.1percent

ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติให้เสนอขอให้มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนการหักเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว เนื่องจากขัดต่อข้อกฎหมาย และศาลปกครองสงขลา ก็ได้มีคำพิพากษาในคดีที่สภาคณาจารย์ฯ มทร.ศรีวิชัย ได้ฟ้องในกรณีเดียวกัน โดยพิพากษาให้เพิกถอนประกาศ มทร.ศรีวิชัย เกี่ยวกับการหักวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังบทความต่อไปนี้

สภาคณาจารย์ฯ เสนอมหาวิทยาลัยงดหักเงิน 0.1 %

คดี มทร. ศรีวิชัยถึงที่สุด

แต่เมื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการหลายคน ได้พิจารณาแล้ว พบข้อเท็จจริงว่า แม้ว่า ศาลปกครองสงขลา จะพิจารณาคดีถึงที่สุด ว่า มทร. ศรีวิชัย ไม่มีสิทธิหักเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 0.1 แต่ มทร. ศรีวิชัย ก็ยังคงหักเงินดังกล่าวอยู่ต่อไป โดยได้ออกประกาศฉบับใหม่ แทนประกาศฉบับที่ถูกเพิกถอน แม้สภาคณาจารย์ฯ มทร. ศรีวิชัย จะฟ้องศาลปกครองอีกครั้ง แต่ก็ต้องรอการพิพากษาอีกหลายปี ผลบังคับในเรื่องนี้จึงแทบไม่มีความหมาย

นอกจากนั้น ในทางกฎหมาย ยังอาจอ้างได้ว่า ข้อบังคับของ มทร. ศรีวิชัย ที่ถูกเพิกถอนไปนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของ มทร. ธัญบุรี การที่ศาลเพิกถอนประกาศ มทร. ศรีวิชัยนั้น ย่อมไม่มีผลต่อข้อบังคับของ มทร. ธัญบุรี หากสภาคณาจารย์ฯ มทร. ธัญบุรี จะต่อสู้เรื่องนี้กับผู้บริหาร ย่อมมองไม่เห็นหนทาง เนื่องจากเรามิได้ฟ้องคดีนี้ ในระยะเวลาที่กำหนดใน พรบ. จัดตั้งศาลปกครอง และจนบัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดใน มทร. ธัญบุรี นำเรื่องนี้ไปฟ้องศาลแต่อย่างใด

ดังนั้นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในขณะนั้น (อ. จงกล สุภารัตน์) จึงได้นัดหมายขอประชุมร่วมกับท่านอธิการบดี จึงเกิดการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ขึ้น

ผลการประชุม

ในการประชุม ท่านอธิการบดีได้อธิบายว่า มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลกร ที่หากใช้เพียงการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด อาจไม่ได้รับการพิจารณาผลงานที่ได้มาช่วยงานในส่วนกลาง ทางผู้แทนสภาคณาจารย์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม ก็เข้าใจเหตุผลในส่วนนี้ เพียงแต่ติดใจว่า ในการจัดสรรเงินร้อยละ 0.1 นั้น อธิการบดีอาจจัดสรรตามอำเภอใจหรือไม่

ท่านอธิการบดีได้อธิบายว่า ในการจัดสรรเงินดังกล่าว มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา มิได้จัดสรรตามความเห็นชอบของอธิการบดีเพียงเท่านั้น และในคณะกรรมการชุดนี้ สามารถให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้ามามีส่วนร่วมได้

ในที่ประชุม จึงสรุปว่า ให้มีผู้แทนสภาคณาจารย์ฯ จำนวน 2 คน เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลจากการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559) โดยในข้อ 8 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยมีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน

http://www.ped.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=954

และในวันที่ 29 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 989/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามประกาศฉบับนี้แล้ว

แม้ มทร. อื่นๆ จะต่อสู้เพื่อให้ยกเลิกการหักเงินร้อยละ 0.1 ต่อไป (มทร. อีสาน และ มทร. ล้านนา ไม่มีการหัก) แต่ สภาคณาจารย์ มทร. ธัญบุรี ได้ตกลงด้วยวาจากับผู้บริหารไปแล้วว่ายินยอมให้หักได้

แต่ว่า ประกาศฉบับใหม่นี้ ออกเมื่อ 29 ก.ค. 2559 หากผู้ใดประสงค์จะฟ้องศาลปกครอง เพราะเห็นว่าละเมืดต่อสิทธิพึงมีพึงได้ของท่าน ท่านอาจยังสามารถฟ้องคดีปกครองได้ แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดว่า จะต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

นอกจากนั้น ก่อนที่จะฟ้องศาลปกครองท่านต้องอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัยเสียก่อน เนื่องจากศาลกำหนดให้ก่อนฟ้องคดีปกครอง ผู้ฟ้องต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการนั้นเสียก่อน

http://admincourt.go.th/admincourt/site/02litigation.html?page=02litigation_896

Comments are closed.