เงินเพิ่ม 8 % คืออะไรและจะได้เมื่อไร

สภาคณาจารย์ฯ ยินยอมให้หักเงิน 0.1 %
11 November 2016
สัมมนาพัฒนาบทบาทสภาคณาจารย์ฯ
22 December 2016

เงินเพิ่ม 8 % คืออะไรและจะได้เมื่อไร

จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนแก่ข้าราชการครูสายผู้สอน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งเป็นสายผู้สอนเช่นเดียวกัน กลับไม่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน ทั้งที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมือนกัน ทำให้เงินเดือนข้าราชการครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ดังนั้น ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ร่วมกับเครือข่ายประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้ทำหนังสือเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด จนในที่สุดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 อนุมัติให้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและเยียวยาร้อยละ 8 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นำมติดังกล่าวเสนอตามลำดับชั้น จนล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และส่งเรื่องมายัง ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

rathakorn

ประธาน ทปสท. ยื่นหนังสือต่อ ศ. วิษณุ เครืองาม

จนบัดนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะอนุมัติให้ปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ทาง ทปสท. จึงได้ทำหนังสือถึง ศ. วิษณุ เครืองาม ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

8 percent

นับเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของ ทปสท. (ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ มทร.ธัญบุรี ก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย) ที่พยายามต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน่าชื่นชม อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวในการประชุม ทปสท. ครั้งที่ผ่านมา ยังไม่เห็นโอกาสที่ชัดเจนที่จะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 8 อาจมีสาเหตุจากวงเงินย้อนหลังรวมเป็นเงินจำนวนมหาศาล สำนักงบประมาณยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้

หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ธัญบุรี จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Comments are closed.