สัมมนาพัฒนาบทบาทสภาคณาจารย์ฯ

เงินเพิ่ม 8 % คืออะไรและจะได้เมื่อไร
17 November 2016
แนวทางพัฒนาบทบาทสภาคณาจารย์ฯ
22 December 2016

สัมมนาพัฒนาบทบาทสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาบทบาทภารกิจ เพื่อการขับเคลื่อนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ รวม 60 ท่าน

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  3. เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน และเป็นตัวแทน ในการเป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลจากประชาคมสู่ผู้บริหารได้

หัวข้อการประชุมสัมมนา

วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559

06.00 – 09.00 น. เดินทางจาก มทร.ธัญบุรี ถึงภูธาราฟ้า รีสอร์ท
09.00 – 10.00 น. มทร. ธัญบุรี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยอธิการบดี
10.00 – 12.00 น. ความสำคัญของบุคลากรต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดี
13.00 – 14.00 น. บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์ฯ โดยประธานสภาคณาจารย์ฯ
14.00 – 17.00 น. อภิปราย ภารกิจและการขับเคลื่อนในบทบาทของสภาคณาจารย์

วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559

09.00 – 12.00 น. อภิปราย บทบาทภารกิจสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยวิทยากรภายนอก
13.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาคมกับภารกิจสภาคณาจารย์

วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2559

09.00 – 12.00 น. อภิปราย บทบาทและภารกิจสภาคณาจารย์ฯ ในมุมมองของประชาคม มทร.ธ.
13.00 – 15.00 น. สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาโครงการระดมความคิดเห็นของประชาคมฯ
15.00 – 18.00 น. พิธีปิดและเดินทางกลับ มทร. ธัญบุรี

488878

ในวันแรกของการสัมมนา เป็นการบรรยายโดยท่านรองอธิการบดี ดร. วิชัย พยัคฆโส เรื่อง “มทร.ธ.กับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” และ “ความสำคัญของบุคลากรต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” จากนั้นในช่วงบ่าย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย) ได้บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนกิจกรรมที่สภาคณาจารย์ฯ ได้ดำเนินงานในระยะเวลาของสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 3 (ปี พ.ศ. 2557 – 2559)

วันที่สองของการสัมมนา ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการอภิปรายกลุ่ม ได้แก่

  • รศ.ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาพนักงาน สจล. และเป็นประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
  • ผศ.ดร. รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ. นครราชสีมา และเป็นประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
  • ผศ.วิริยะ  ศิริชานนท์ อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. กรุงเทพ และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของ มทร. กรุงเทพ
  • ผศ. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. พระนคร

โดยเนื้อหาการอภิปราย เป็นภาพรวมของอุดมศึกษา เช่น การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารที่มาจากผู้เกษียณอายุราชการแล้ว การขอปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการสายวิชาการเพิ่ม 8 % ให้เท่าเทียมกับข้าราชการครู สพฐ. การจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ เป็นต้น

ส่วนภาคบ่ายของวันที่สอง เป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาคม ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

การประชุมสัมมนาในวันที่สาม เป็นการอภิปรายเพื่อรายงานผลการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้เข้าร่วมการสัมมนา และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 จากนั้นจึงนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาสรุปผลเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งจะมอบให้คณะกรรมการชุดที่ 4 (ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในต้นปี 2560) รับไปดำเนินการต่อไป

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้รับในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รายงานไว้ในบทความเรื่อง “แนวทางพัฒนาบทบาทสภาคณาจารย์ฯ”

http://www.senate.rmutt.ac.th/?p=802

Comments are closed.