กำหนดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) แล้ว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) และข้าราชการ (สายสนับสนุน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) และข้าราชการ (สายสนับสนุน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยฯ ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เป็นผู้บริหาร

กำหนดวันรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ ณ กองบริหารบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

กำหนดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศผลเลือกตั้งภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560