ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560

##สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง “ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.