ติดต่อ

ช่องทางติดต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ธัญบุรี

1. ไปรษณีย์หรือติดต่อด้วยตัวเอง สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 2. โทรศัพท์/โทรสาร โทร 0 2549 4058 โทรสาร 0 2549 4057 3. เว็บไซต์ http://www.senate.rmutt.ac.th/ 4. Facebook Page 5. กล่องรับเรื่องราว ติดตั้ง ณ หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทร.ธัญบุรี

แบบคำร้องทั่วไปเพื่อเสนอเรื่องต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ