คณะกรรมการ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2562

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 มีสมาชิก 26 คน และได้ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อ. เรืองศักดิ์ ภูธรธราช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1. อ. นิกร แสงงาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. อ. สาโรจน์ อนันตอวยพร คณะศิลปกรรมศาสตร์

เลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อ. ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

ผศ.ดร. กนกพร ชัยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
อ.ดร. ประดิษฐา ภาษาประเทศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อ.ดร. ศรชัย บุตรแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผศ.ดร. นพรัตน์ พุทธกาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.ดร. นที ศรีสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. สมคิด สวนศรี คณะศิลปศาสตร์
อ. สุวดี อิสรายุวพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ. ณภัทร ศุกรวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.ดร. ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อ.ดร. อนินท์ มีมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. มาโนช บุญทองเล็ก คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ณฐภัทร พันธ์คง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.เมธา ศิริกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ. อิทธิพล โพธิพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร. สุรมงคล นิ่มจิตต์ คณะบริหารธุรกิจ
ผศ. วิชัย ผดุงศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นส. วารุณี กี่เอี่ยน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล กองคลัง
นางสันทนา วุ่นจู๊ด กองบริหารงานบุคคล
นางฐาปณี บุณยเกียรติ กองนโยบายและแผน