ฝ่ายวิจัยและวิชาการ

หน้าที่

๑. ส่งเสริมและพัฒนาในการจัดทำกิจกรรมทางวิชาการและวิจัย
๒. ติดตามดูแลเรื่องหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อให้คำแนะนำกับมหาวิทยาลัย
๓. พิจารณา วิเคราะห์ ทบทวน นำเสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
๔. พิจารณาการกำหนดเกณฑ์การขอ การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ความเป็นธรรมและถูกต้อง
๕. ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการและการวิจัย
๖. ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่น