ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หน้าที่

๑. ประสานงานและดำเนินงานจัดทำแผนงานประจำปีและแผนงานระยะยาว
๒. บริหารงาน ด้านอาคารสถานที่ พัสดุ และบุคลากรของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓. ศึกษาแนวโน้มและทิศทางมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๔. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ