ฝ่ายธรรมาภิบาล

หน้าที่

๑. ศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาเรื่องราวการร้องทุกข์และรูปแบบ วิธีการในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฏระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของบุคลากรใน มทร.ธัญบุรี
๓. ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย