ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

หน้าที่

๑. ประสานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. รวบรวมข้อเสนอแนะและสรุปเพื่อการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารกิจกรรมของแต่ละฝ่ายในสภาคณาจารย์และข้าราชการ