ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้าที่

๑. ผลิตจดหมายข่าว กิจกรรม ผลงาน และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. แจ้งสรุปผลการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการต่อประชาคมในมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ ของสภาคณาจารย์ฯ
๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และผลงานสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสภาคณาจารย์ฯ ต่อประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ มอบหมาย