ฝ่ายส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

หน้าที่

๑. ศึกษากฎระเบียบด้านจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
๒. พิจารณาส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยจรรยาบรรณ
๓. รวบรวมให้ข้อเสนอแนะ หาแนวทางยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากร ที่มีจรรยาบรรณดีเด่น เสนอต่อมหาวิทยาลัย