ฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพ

หน้าที่

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานเพื่อสวัสดิภาพของบุคลากร
๓. เสนอแนะมาตรการเชิงรุก เพื่อให้บุคลากร มทร.ธัญบุรีได้รับการดูแลที่ดีทั้งด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ