ประวัติความเป็นมา

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๒) และมาตรา ๒๒ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ โดยมีการดำเนินการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด ๒๖ คน ซึ่งมาจากข้าราชการสายผู้สอนประเภทตัวแทนคณะจำนวน ๑๑ คน
ข้าราชการสายผู้สอนประเภททั่วไปจำนวน ๑๑ คน และตัวแทนข้าราชการ
สายสนับสนุนจำนวน ๔ คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี