ฝ่ายพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่

๑. ศึกษานโยบายด้านการบริหารอาคาร สถานที่ และการวางผังภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริมกิจการพิทักษ์สภาพแวดล้อมกับประชาคม
๓. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย