วิสัยทัศน์

สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงานและการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหา
วิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส
ด้วยเหตุและผล
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๔. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. เป็นศูนย์กลางการประสานความคิดเห็น การรับเรื่องราวร้องทุกข์และดำเนินการตาม
กระบวนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย
๖. ประสานงานกับองค์การภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
๗. เป็นศูนย์กลางการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง และสร้างสรรค์ต่อบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
๘. เสริมสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
๔. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ