คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttpiyanart_s
อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1
senate.rmuttsarojpainting
ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 2
senate.rmuttnongluk_p
ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
เลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttnopparat_b
ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttanin
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง วัชรินทร์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttdowroong_wa
ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttnattacha_p
ผศ.ณภัทร ศุกรวรรณ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttnapat_s
ผศ.บุญส่ง จงกลณี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttboonsong_c
ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttwisanuporn_a
ผศ.อนงค์ รักษ์วงษ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttanong_r
ผศ.ชลิต เชาว์วิไลย์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttchalit_c
ผศ.ณฐภัทร พันธ์คง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttnathabhat_p
ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttsthosporn
ผศ.ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttpraditha_p
ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttsukontip_w
ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttwasanasin
ดร.ยามีละ ดอแม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttyamila_d
ผศ.กมล สังข์ทอง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttkamol_s
อาจารย์นิกร แสงงาม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttnikorn
ผศ.กิตติ จุ้ยกำจร
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttkitti_j
นายกิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttkittipong_k
น.ส.นพวรรณ โลนุช
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttnoppawan_l
นายพรเทพ คงไชย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttp_khongchai
นายคมกริช พุ่มเกิด
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttkomkrit_p
นางสาวนันทน์ธนภัส อัศวณัฏฐกร
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttnanthanapas_a
นางสาวชื่นประไพ ใจแสวง
ธุรการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.rmuttsenate