การเปิดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1

การเปิดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็รช ที่ได้รับเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี

 

 

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี ร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มทร.ธัญบุรี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลธัญบุรี

Load more