ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – ปอมท.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560

##สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง “ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

กำหนดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) แล้ว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

Continue reading

ผลงานสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 3

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 23 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการไว้ 4 ประการ ซึ่งมีใจความโดยสรุปคือ 1) ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 2) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 4) รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร บัดนี้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 3 (2557 – 2559) ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว จึงขอรายงานผลกิจกรรมที่ดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

Continue reading

Load more