Tag Archive: มทร. ศรีวิชัย

สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และศึกษาดูงาน ณ สภาคณาจารย์ฯ มทร. ศรีวิชัย และ ม. สงขลานครินทร์

Continue reading »