Tag: สัมมนา

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560

##สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง “ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

สัมมนาพัฒนาบทบาทสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาบทบาทภารกิจ เพื่อการขับเคลื่อนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ รวม 60 ท่าน

Continue reading

ประชุมแผนแม่บทสภาคณาจารย์ 9 มทร. 15 – 17 ก.ค. 58

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประธานสภาคณาจารย์ฯ จาก มทร. อีก 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพิจารณาจัดทำแผนแม่บท และทิศทางของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มทร. ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยร่วมกัน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ ปรินเซส บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง และได้รับเกียรติจาก รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน รองอธิการบดี มทร. อีสาน เป็นวิทยากร

Continue reading

สภาคณาจารย์ มทร. ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพประชุม ปคมทร.

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ บางแสน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จึงขอเรียนเชิญประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว แห่งละ 6 ท่าน

Continue reading

Load more