Tag Archive: เฟสบุ้ค

เว็บไซต์และเฟสบุ้คเพจใหม่

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดปัจจุบัน (2556 – 2559) ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่ของสภาคณาจารย์ฯ เนื่องจากเว็บไซต์เดิม ใช้ระบบ Joomla ซึ่งบริหารจัดการยาก โดยได้เปลี่ยนเป็นระบบ WordPress เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

Continue reading »