เลือกตั้ง

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) แล้ว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) และข้าราชการ (สายสนับสนุน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) และข้าราชการ (สายสนับสนุน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยฯ ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เป็นผู้บริหาร

กำหนดวันรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ ณ กองบริหารบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

กำหนดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศผลเลือกตั้งภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

9 January 2017

กำหนดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) แล้ว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
30 September 2016

เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมาย ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้
14 May 2014

ตำแหน่งคณะกรรมการว่างลง

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้รับตำแหน่งด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง รับตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร.คำรณ  สิระธนกุล รับตำแหน่ง รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.วันชัย     ทรัพย์สิงห์ รับตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ […]
10 July 2013

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมีดังนี้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ ผศ. เมธา ศิริกูล รองประธานคนที่ 2 ได้แก่ ผศ.ดร. […]