Tag: เลือกตั้ง

กำหนดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) แล้ว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

Continue reading

เลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมาย ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้

Continue reading

ตำแหน่งคณะกรรมการว่างลง

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้รับตำแหน่งด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้

 • รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ผศ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง รับตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • รศ.ดร.คำรณ  สิระธนกุล รับตำแหน่ง รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ผศ.ดร.วันชัย     ทรัพย์สิงห์ รับตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 4 ท่าน และบัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้แจ้งให้ทราบกำหนดการเลือกตั้งต่อไป

  ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

  จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมีดังนี้

  Continue reading

 • ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา
 • รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ ผศ. เมธา ศิริกูล
 • รองประธานคนที่ 2 ได้แก่ ผศ.ดร. วันชัย ทรัพย์สิงห์
 • เลขาธิการได้แก่ ผศ. บดินทร์ชาติ สุขบท